Základní charakteristika CityWare

Komplexní řešení městského informačního systému, otevřenost, modularita, možnost budování po etapách, soulad se standardy ISVS, integrace grafické a popisné složky dat na bázi relační databáze, třívrstvá klient/server architektura, prezentace grafických a souvisejících popisných dat v prostředí Internetu/Intranetu, databázová platforma Oracle, MS SQL Server.

Subsystém obyvatelstva a ÚIR

  Subsystém obyvatelstva a ÚIR je základem systému CityWare. Jeho hlavní součástí je Registr obyvatel a Územně identifikační registr, které jsou provázány téměř do všech ostatních subsystémů. V subsystému je důsledně udržována historie údajů a je umožněno propojení na Grafický subsystém (např. lokalizace občana v jeho bydlišti, volebním okrsku nebo vyhledání bydlících na vybraném čísle popisném). Standardní vlastností je možnost tisku různých sestav.


Registr obyvatel

Registr obyvatel je základem Subsystému obyvatelstva a ÚIR. Je provázán téměř do všech ostatních subsystémů a ve spojení s Grafickým subsystémem umožňuje podporu rozhodovacích procesů jednotlivých článků státní správy a samosprávy (grafické vyhodnocení průběhu voleb, demografické struktury jednotlivých oblastí, apod.). Registr obyvatel slouží k vedení evidence obyvatel v ohlašovně i v jejím dalším využívání na ostatních pracovištích a v dalších modulech. Obsahuje nástroje pro vkládání, aktualizaci a vyhledávání informací o občanech. Datový obsah odpovídá definici Registru obyvatel a ÚIR uvedené ve Standardech SIS ČR. Agenda důsledně udržuje celou historii (pobyty, příjmení, atd.) a umožňuje tisk standardních I uživatelsky definovaných sestav a jejich výstup do vybraného editoru pracujícího v MS Windows.