Základní charakteristika CityWare

Komplexní řešení městského informačního systému, otevřenost, modularita, možnost budování po etapách, soulad se standardy ISVS, integrace grafické a popisné složky dat na bázi relační databáze, třívrstvá klient/server architektura, prezentace grafických a souvisejících popisných dat v prostředí Internetu/Intranetu, databázová platforma Oracle, MS SQL Server.

Správa a pořizování ÚAP

   Důvodem návrhu řešení je novela stavebního zákona, která nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2007. Pořizovatel územně plánovací dokumentace (ÚPD) je zodpovědný ze zákona za pořizování územně analytických podkladů (ÚAP) v digitální formě pro celé správní území obce s rozšířenou působností, a to včetně údajů o vzniku dat, pořízení, zpracování, případném schválení nebo nabytí účinnosti, apod.

    Pořizovatel je tedy zodpovědný za shromažďování dat poskytnutých mu ze zákona orgány veřejné správy, jimi zřízenými právnickými osobami a vlastníky dopravní a technické infrastruktury (dále jen „poskytovateli údajů“). Tato data pořizovatel použije výhradně pro územně plánovací činnost a pro činnost projektanta ÚPD a územních studií. Znamená to, že pořizovatel má ze zákona povinnost zaslaná data do systému ÚAP nejen vkládat, ale i tato data spravovat, aktualizovat, evidovat a poskytovat projektantům ÚPD. Aktualizace ÚAP bude pořizovatel provádět průběžně a každé dva roky bude nutno pořídit úplnou aktualizaci. 

 


Základní procesy správy a pořizování ÚAP a ÚPD

 

 

 

 

 

 

   a) sběr dat

 • import grafických dat z vektorových formátů DGN, SHP, DXF, GML

 • import tabulárních dat ve formátech dBase (DBF), XLS

 • import grafických dat z rastrových formátů TIFF, Geo TIFF, JPG/JIFF, JPG200, ECW, BMP, ECW

 • import prostorových dat v obecných výměnných formátech typu XML

 • import prostorových dat ve specifických výměnných formátech např. NVF ISKN

 


    b) tvorba dat

 • definování mapy podle různých vrstev

 • definování vektorových a rastrových vrstev

 • umožnění identifikace prvků

 • možnost tvorby, spojování a připojování atributových tabulek

 • tvorba tématických map

 • vytváření popisků k mapám

 • vytváření grafiky a textu

 • vytváření legend k mapám

 • tisk map velkých formátů

 


    c) správa dat

 • uložení dat dle kategorií do uniformního (geometrie i atributy) datového skladu v RDBMS

 • správa bezešvé mapy celého zájmového prostoru

 • uložení pasportních informací k datům (původní vstupní formát, velikost, množství, datum schválení, datum nabytí právní moci)

 • zachycení historie mapového podkladu

 • správa knihoven symbolů

 • správa metasouborů (práce s metadaty)

 


    d) rozbory a analýzy dat

 • možnost generování hierarchických a tématických řezů nad datových skladem

 • možnost generování výstupu dle uživatelem definovaných prostorových rozsahů (zadaní polygonem)

 • generování nových vrstev na základě analýzy plošných vztahů prostřednictvím prostorové algebry – sjednocení, průniky, doplňky ploch

 • generování ochranných pásem

 


    e) poskytování dat

 • poskytování on-line přístupu k ÚAP/ÚPD na webovském portále

 • poskytování přístupu s možnosti stažení dat

 • poskytování informací ke stavu ÚAP/ÚPD