Základní charakteristika CityWare

Komplexní řešení městského informačního systému, otevřenost, modularita, možnost budování po etapách, soulad se standardy ISVS, integrace grafické a popisné složky dat na bázi relační databáze, třívrstvá klient/server architektura, prezentace grafických a souvisejících popisných dat v prostředí Internetu/Intranetu, databázová platforma Oracle, MS SQL Server.

Sociální agendy

Základní charakteristika: 

 • rozšířené moderní řešení ověřené v rutinním provozu na magistrátech i městských úřadech

 • komplexní řešení dávkové agendy, agendy sociálně právní ochrany, včetně náhradní rodinné péče a agendy spojené s umísťováním do zařízení sociální péče, včetně úhrady

 • variantní řešení pro obce, pověřené obce i obce s rozšířenou působností

 • nezávislost na okolním informačním systému s možností propojení na stávající registr obyvatel (ROB, CRO) a územně identifikační registr (ÚIR)

 • vysoký stupeň ochrany dat s rozsáhlým aparátem pro individuální nastavení úrovně zobrazovaných dat u pracovníka

 • možnost kompletního vedení správního řízení (meritorní i procesní rozhodnutí v souladu s platnými právními předpisy: Správním řádem i předpisy sociálního zabezpečení)

 • variabilita postupů a zároveň přehledný systém sledování všech úkonů

 • možnost integrace s produkty třetích stran (ekonomický systém, spisová služba)

 

 

 

   

 

 

Přednosti:  

 • plně automatizované předávání informací s ÚP (SSP) a živnostenským úřadem

 • přehledné vedení klientů ve skupinách (různé možnosti zobrazení klientů – pouze vlastní, všichni ve skupině)

 • přehledný, ale zároveň variabilní systém výplat dávek (poštovní složenkou, na bankovní účet nebo v hotovosti s možností rozložení zatížení pokladny do více termínů)

 • plně automatizované zobrazení nevyzvednutých plateb (účetní skladba, jmenné seznamy, aj.)

 • systém kontrol napomáhající při práci s klientem (změna zákonné sazby, změna bydliště, změna rodinného stavu, úmrtí, apod.)

 • možnost založení libovolného počtu vlastních kontrol (např. ukončení platnosti zdravotního posudku, ověření nutnosti dodržovat nákladnou dietu, aj.)

 • více než 150 předdefinovaných sestav (rozhodnutí, žádosti, pozvánky, návrhy, apod.) s možností úpravy nebo přidání nových

 • definování tiskových sestav vně programu umožňuje provádět úpravy bez zásahu do vlastního programu

 • možnost zobrazení trvalého bydliště nebo místa pobytu na mapě a případné propojení na katastr nemovitostí

 

 

  

 

 

Požadavky:   

 • databázová platforma:
     MS SQL Server 2000 SP3a a vyšší
     MSDE SP3a (nezpoplatňovaná verze MS SQL)
     ORACLE 8.1.6. a vyšší

 • OS klienta:
     Windows 2000/XP/7+


Dávková agenda

 • zajišťuje zpracování agendy obce I. stupně (příspěvek na individuální dopravu, příspěvek na společné stravování, apod.), II. stupně (všechny obligatorní i fakultativní dávky) a III. stupně (příspěvek na výživu, sociální kurátor, mimořádné výhody, příspěvek na provoz motorového vozidla, apod.)
 • u klienta jsou mimo údajů potřebných k doručení korespondence vedeny informace ke společně posuzovaným osobám, žádosti, návrhy rozhodnutí s případným výpočtem dávky, rozhodnutí, dávky a přehled vyplacených plateb

 • možnosti individuálního nastavení výplat klienta: dávku, případně libovolný počet částí lze vyplatit zálohově v hotovosti nebo zasílat klientovi, zvláštnímu příjemci, případně jinému subjektu, a to peněžitou či věcnou formou

 • u každého klienta je možné vést např. seznam šetření, záznamy z jednání, plánovat budoucí kontroly

 • nástroje na okamžité zjištění přehledů vyplacených i vrácených dávek, včetně účetní skladby řazené podle různých kritérií (za období, za uzávěrku, všechny, poštou, složenkou, na účet, v hotovosti, vyplacené jiným organizacím, apod.)

 • na základě údajů vedených v databázi lze generovat různé typy sestav a grafů