Základní charakteristika CityWare

Komplexní řešení městského informačního systému, otevřenost, modularita, možnost budování po etapách, soulad se standardy ISVS, integrace grafické a popisné složky dat na bázi relační databáze, třívrstvá klient/server architektura, prezentace grafických a souvisejících popisných dat v prostředí Internetu/Intranetu, databázová platforma Oracle, MS SQL Server.

Majetkový subsystém

  Majetkový subsystém tvoří důležitou součást systému CityWare. Umožňuje evidenci nemovitého majetku města nebo obce (pozemky, byty) a zároveň podporuje i operace s tímto majetkem (pronájmy, prodeje, věcná břemena, inventarizace, nájemné,dlužníci, atd.) včetně vazby na subsystém Příjmové agendy (poplatky, pohledávky) a na ekonomickou část IS. Standardní vlastností je oboustranná vazba na Grafický subsystém. Subsystém obsahuje prostředky pro import souboru popisných informací z katastrálního úřadu.


Registr evidence nemovitostí

Registr evidence nemovitostí (REN) je základem Majetkového subsystému a je provázán s jeho ostatními subsystémy. REN slouží k poskytování dat o parcelách v zájmovém území a jeho datový obsah odpovídá popisným datům katastru nemovitostí ČR. Obsahuje prostředky pro výběr dat podle různých kritérií (atributy parcely, vlastník, popř. budova) a umožňuje oboustrannou vazbu na grafické zobrazení katastrální mapy (zobrazení vybrané parcely a naopak výběr parcel v mapě a zobrazení jejich popisných informací). Registr předpokládá pravidelnou aktualizaci daty z katastrálního úřadu.

   

    Můžete vyzkoušet Demo.